برکسورف®

داروی حیات بخش

برکسورف یک سورفکتانت ریوی حاوی عصاره استخراج شده از ریه گوساله می‌باشد که برای درمان سندروم زجر تنفسی در نوزادان نارس استفاده می‌شود. برکسورف دارویی استریل و عاری از مواد پیروژن است که بایستی تنها از راه تراشه (نای) تجویز گردد.

برکسورف با نام ژنریک برکتانت محصولی کاملا مشابه با نوعی سورفکتانت ریوی است با نام سوروانتا که در بازار جهانی وجود دارد. ماده فعال برکتانت حاوی مخلوطی از فسفولیپیدها عمدتا دی پالمیتویل فسفاتیدیل کولین (DPPC)، لیپیدهای خنثی مانند کلسترول و تری گلیسیریدها، اسیدهای چرب عمدتا پالمیتیک اسید و پروتئین های مرتبط با سورفکتانت (SP-B, SP-C) است.


برکسورف یک داروی انتخابی برای درمان نوزادان تازه متولد شده با سندروم زجر تنفسی است. اولین دوز سورفکتانت بایستی به محض تشخیص سندروم زجر تنفسی تجویز شود. در ایده آل ترین حالت اولین دوز دارو بایستی درعرض اولین ساعت بعد از تولد تجویز شود و بهترین عملکرد دارو در حالتی است که حداکثر در عرض دو ساعت بعد از تولد تجویز شود. این دوز می تواند در نوزادانی که هنوز به 30-40% اکسیژن رسانی نیاز دارند در فواصل هر 4 الی 12 ساعت (بسته به نظر پزشک متخصص) تا حداکثر سه دوز یکسان دیگر تکرار گردد.